• Zmiana regulaminu projektu Rozpieszczalnik Kasisi

  Szanowni Państwo, informujemy, że zmianie ulega regulamin projektu Rozpieszczalnik Kasisi. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, który wchodzi w życie z dniem 06.06.2017r. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: [email protected]

   

  REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
„ROZPIESZCZALNIK KASISI”

  z dnia 6.06.2017 r.

  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „ROZPIESZCZALNIK KASISI” oraz zasady uczestnictwa w nim.

  2 Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

  a „Organizator” – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: Limanowskiego 11/32, 02-943 Warszawa; adres poczty elektronicznej: [email protected];

  b „Rozpieszczalnik Kasisi” – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej „Programem”, mający na celu umożliwienie Uczestnikom udzielenia wsparcia finansowego dla realizacji Celów Statutowych Organizatora poprzez przeznaczenie środków pieniężnych na zakup „Przyjemności” dla wychowanków Domu Dziecka w Kasisi;

  c „Przyjemność” – niematerialna wartość, którą nabywa Uczestnik Programu, pozwalająca zapewnić wychowankom Domu Dziecka w Kasisi prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny, poprzez pokrycie kosztów w szczególności materiałów edukacyjnych, przyborów plastyczno-malarskich, zabawek, kosztów wycieczek oraz kursów na prawo jazdy wychowanków Domu Dziecka w Kasisi w Zambii;

  d  d) „Nabycie Przyjemności” – darowizna dokonana przez Uczestnika Programu na rzecz Organizatora Programu, przekazana na cele określone w Regulaminie. Nabycie Przyjemności nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za nabytą Przyjemność;

  e „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część;

  f „Uczestnik Programu” - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która spełni warunki określone w Regulaminie oraz weźmie udział w Programie;

  g „Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na Stronie internetowej Organizatora;

  h h) „Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Programu, pod adresem: www.fundacjakasisi.pl;

  i „Konto bankowe” – rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Banku BZWBK pod numerem: 33 1090 1883 0000 0001 2159 4519, na który należy dokonywać przelewów zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie;

  j „PayPal” lub „PayU” – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.  

  § 2. INFORMACJE O PROGRAMIE

  1 Celem programu jest podwyższanie standardów życia i zapewnienie środków finansowych na wszechstronny rozwój podopiecznych sierocińca w Kasisi.

  2 Program skierowany jest do osób i innych podmiotów, które chcą wesprzeć finansowo Program i w tym celu będą dokonywały wpłat środków pieniężnych na Konto bankowe Organizatora lub za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU w sposób określony na Stronie internetowej Organizatora.

  3 Uczestnikami Programu mogą być tylko osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną.

  4 Uczestnikami Programu są wszystkie osoby lub inne podmioty, które wpłacą określoną kwotę pieniężną na Konto bankowe Organizatora (przelew tradycyjny z dopiskiem „Rozpieszczalnik Kasisi”) lub wpłacą środki pieniężne celem udzielenia wsparcia finansowego Programu za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU dostępnych na Stronie internetowej Organizatora.

  5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników bądź systemów PayPal lub PayU, jeżeli z powodu takich przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew środków pieniężnych.  

  § 3. AKCEPTACJA REGULAMINU

  Wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

  § 4. ZASADY PROGRAMU

  1 Dokonanie jednorazowej wpłaty środków pieniężnych na Konto bankowe Organizatora albo dokonanie jednorazowej wpłaty środków pieniężnych za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU rozumiane jest jako wzięciu udziału w Programie.

  2 Uczestnicy, biorąc udział w Programie, mają możliwość przeznaczenia środków pieniężnych (poprzez wybór odpowiedniej opcji na Stronie internetowej Organizatora) na pokrycie kosztów następujących Przyjemności:

  a wycieczek wychowanków Domu Dziecka z Kasisi;

  b kursu na prawo jazdy dla starszych wychowanków Domu Dziecka z Kasisi;

  c zakupu książek do biblioteki;

  d zakupu zabawek edukacyjnych;

  e filmoteki;

  f zakupu zabawek;

  g zakupu płyt z muzyką;

  h zakupu odzieży i akcesoriów do kolorowej szafy nastolatki;

  i zakupu przyborów plastyczno-malarskich.

  Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w rodzajach Przyjemności, w trakcie trwania Programu, w zależności od potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Kasisi.

  3 Uczestnicy Programu mają możliwość wzięcia udziału w Programie lojalnościowym KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY którego warunki uczestnictwa i zasady są opisane w odrębnym regulaminie. Uczestnik, który wyraża chęć wzięcia udziału w Programie lojalnościowym KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY, po zapoznaniu się z jego regulaminem, wybiera odpowiednią opcję na Stronie internetowej Organizatora.

  4 Środki pieniężne wpłacone na Konto bankowe Organizatora lub za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU na poczet Programu zostaną przekazane na:

  a 92% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator zobowiązuje się przekazać na pokrycie kosztów podwyższania standardów życia i zapewnienia środków finansowych na wszechstronny rozwój podopiecznych sierocińca w Kasisi.

  b 8% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator zobowiązuje się przekazać na realizację innych Celów Statutowych Organizatora.

  § 5. ZASADY ZBIERANIA PUNKTÓW:

  1.     Uczestnicząc w programie lojalnościowym, Uczestnik dokonując każdorazowo wpłaty  powinien  zaznaczyć w formularzu wpłat pole: Chcę uczestniczyć/uczestniczę w programie lojalnościowym „Kolorowy Zawrót Głowy”. Tylko w ten sposób punkty zdobyte dzięki kolejnym transakcjom będą prawidłowo doliczane do puli zgromadzonych dotychczas przez Uczestnika punktów.

  2.     Każda złotówka przekazana na Rozpieszczalnik to 10 punktów dla Uczestnika - czyli np. wydane 10 zł daje 100 punktów.

  3.     Na start, przy pierwszej swojej wpłacie na Rozpieszczalnik Uczestnik dostaje od Organizatora 500 dodatkowych punktów.

  4.  Organizator podwaja liczbę punktów zdobytych dzięki transakcji (kwota transakcji, co najmniej 50 zł), która wykonana zostanie przed upływem siedmiu dni od poprzedniej wpłaty. 

  5.     Organizator przyznaje dodatkowe 400 punktów za cztery wpłaty w ciągu danego miesiąca, jeśli ich łączna kwota wynosi przynajmniej 50 zł.

  6.    Organizator przyznaje dodatkowe 500 punktów miesięcznie za zlecenie przelewu stałego lub zrobienie przelewu dokładnie tego samego dnia, co miesiąc wcześniej na kwotę przynajmniej 50 zł. 

  7.     Od czasu do czasu Organizator będzie organizować „dni bonusów”. W te dni kwoty pieniężne przekazane na Rozpieszczalnik, będą wynagradzane podwójną ilością punktów. Informację o dniach bonusów będą zamieszczane na stronie internetowej i na profilu Facebook Organizatora.

  8.     Promocje nie łączą się.

  § 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

  1 Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Programu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Programu jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Programie. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z jego udziałem w Programie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizatora.

  2 Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: Limanowskiego 11/32, 02-943 Warszawa.

  3 Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.

  4 Organizator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.  

  § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1 Organizator może dokonać zmian w Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej Organizatora z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na Stronie Internetowej na 14 dni przed zamieszczeniem zmian. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Uczestników Programu.

  2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).  

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2017r.

  Partnerzy