• EGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „Ozłacamy Kasisi – III edycja: NIEZWYKŁA LEKCJA PROSTO Z AFRYKI!”

  z dnia 28 listopada 2016 r.

   

  DEFINICJE

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Ozłacamy Kasisi – III edycja - NIEZWYKŁA LEKCJA PROSTO Z AFRYKI!” oraz zasady uczestnictwa w nim.

        2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

  1. Cele Statutowe” – cele określone w statucie Organizatora, zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: http://www.fundacjakasisi.pl/status

  2. Konto bankowerachunek bankowy Organizatora prowadzony w banku BZWBK pod numerem: 48 1090 1883 0000 0001 2101 3122

  3. Koordynator” – Uczestnik, będący osobą pełnoletnią o pełnej zdolności do czynności prawnych, który należy do kadry zarządzającej, personelu dydaktycznego bądź jest pracownikiem Szkoły i który został wybrany do zgłoszenia Uczestników do wzięcia udziału w Programie;

  4. Organizator” – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: ul. Klarysewska 52C, 02-936 Warszawa; adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjakasisi.pl;

  5. Ozłacamy Kasisi – III edycja: NIEZWYKŁA LEKCJA PROSTO Z AFRYKI!” – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej „Programem”, mający na celu umożliwienie Uczestnikom wsparcia Celów Statutowych Organizatora;

  6. Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część;

  7. Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Programu, pod adresem: www.fundacjakasisi.pl/pl/ozlacamy

  8. Szkoły” – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (średnie), licea ogólnokształcące, licea profilowane, technikum;

  9. Uczestnicy Programu” – uczniowie Szkół (w przypadku przedszkoli – uczniowie klasy „0”), a także kadra zarządzająca, personel dydaktyczny oraz pracownicy zatrudnieni w Szkołach, którzy zgłoszą swój udział w Programie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

   

  INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Program ma charakter edukacyjno-charytatywny. Jego celem jest rozpowszechnianie działalności prowadzonej przez Organizatora, wiedzy o krajach afrykańskich oraz propagowanie idei crowdfunding’u, a także wsparcie finansowe Celów Statutowych Organizatora.

  2. Program trwa od dnia 30.11.2016 r. do dnia 30.08.2017 r. przy czym „Wielki Ogólnopolski Finał” przewidziany jest na dzień 16 czerwca 2017 r. - Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego.

  3. Program skierowany jest do Szkół, których uczniowie oraz pracownicy, a także kadra zarządzająca i personel dydaktyczny, chcą poznać działalność Organizatora oraz wesprzeć finansowo Cele Statutowe Organizatora.

  4. Uczestnikami Programu mogą być:

  5. osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które należą do kadry zarządzającej, personelu dydaktycznego bądź są pracownikami Szkół;

  6. osoby niepełnoletnie (za zgodą ich przedstawicieli ustawowych), które są uczniami Szkół.

   

   

  ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

  1. Uczestnicy mogą brać udział w Programie:

  2. jako Szkoła – wszyscy Uczestnicy z danej Szkoły;

  3. jako grupa Uczestników – część Uczestników z danej Szkoły (np. klasa, dwie połączone klasy, itd.); z jednej Szkoły może zgłosić się kilka grup Uczestników.

  4. Wybrany przez Uczestników z danej Szkoły Koordynator (w szczególności nauczyciel) dokonuje zgłoszenia udziału w sposób określony w pkt 9.

  5. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie internetowej Organizatora. Wypełnienie formularza wymaga w szczególności podania danych osobowych (imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz dane kontaktowe Szkoły) oraz akceptacji Regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości przy dokonywaniu zgłoszenia należy się kontaktować z Organizatorem pod adresem: ozlacamy@fundacjakasisi.pl.

  6. Organizator, w terminie od 10 lutego 2017 r., kontaktuje się z:

  7. Koordynatorami, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji, tj. przed 10. lutego 2017 r. – według kolejności zgłoszeń,

  8. Koordynatorami, którzy dokonali rejestracji po 10. lutego 2017 r. – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia

  oraz wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny materiały dydaktyczne (np. filmy, zdjęcia, prezentacje multimedialne oraz inne materiały graficzne), scenariusz lekcji i inne pomoce (np. puszka do zbiórki drobnych złotówek Ozłacamy Kasisi, plakat akcji „Ozłacamy Kasisi”, złoty certyfikat, balony, torba dla Koordynatora).

  1. Program składa się z 2 zadań, dla czterech grup wiekowych (0-III; IV-VI; młodzież gimnazjalna; młodzież ponadgimnazjalna):

  2. „Świat relacji międzyludzkich”,

  3. „Świat kreacji i wyobraźni”.

  Szczegółowy opis zadań zostanie przekazany Koordynatorom.

  1. Podsumowaniem Programu będzie Wielki Ogólnopolski Finał zorganizowany 16 czerwca 2017 r., podczas którego przeprowadzona zostanie zbiórka na rzecz Celów Statutowych Organizatora.

  2. Każda Szkoła/grupa Uczestników, która weźmie udział w Programie, będzie rywalizowała z innymi Szkołami/grupami Uczestników i zostanie umieszczona w Rankingu Szkół I Przedszkoli Złotych Serc na stronie internetowej Organizatora, biorąc pod uwagę dwie niezależne kategorie:

  3. SKUTECZNOŚĆ – kryterium decydującym o zwycięstwie jest ilość środków finansowych zebranych przez Szkołę i przekazanych na Cele Statutowe Organizatora;

  4. STOPIEŃ REALIZACJI – kryterium decydującym o zwycięstwie jest postęp w liczbie zrealizowanych zadań przez Szkołę.

  5. Wspieranie Celów Statutowych Organizatora możliwe jest w następujących formach:

  6. wpłata środków pieniężnych poprzez Stronę internetową Organizatora, na której możliwe jest dokonanie darowizny w ramach wybranych projektów Organizatora;

  7. wpłata środków pieniężnych na Konto bankowe Organizatora, zebranych podczas zbiórki do puszek.

  8. Wszelkie czynności faktyczne związane z uczestnictwem Szkoły/grupy Uczestników z danej Szkoły w Programie należą do obowiązków Koordynatora. Koordynator jest zobowiązany w szczególności do prawidłowego przeprowadzenia zbiórki środków pieniężnych na terenie Szkoły, a następnie do ich przekazania (w formie przelewu) na Konto bankowe Organizatora.

  9. Organizator udziela szczegółowych informacji Koordynatorowi w zakresie sposobu przeprowadzenia Programu w Szkole, w szczególności dotyczących przeprowadzenia i rozliczenia zbiórki środków pieniężnych, uzyskania koniecznych zgód i spełnienia innych wymogów związanych z udziałem w Programie

  10. Organizator zapewni każdej grupie Uczestników możliwość zamieszczania na specjalnej podstronie Strony internetowej Organizatora opisów i fotorelacji (zawierających zdjęcia wykonane podczas realizacji Programu) ze wszystkich działań prowadzonych w ramach udziału w Programie. Wszelkie czynności związane z dostarczeniem zdjęć i opisów zamieszczanych na ww. podstronie, w tym uzyskanie koniecznych zgód od Uczestników na publikację zdjęć, spoczywają na Koordynatorze. Zamieszczenie dostarczonych przez Koordynatorów opisów i zdjęć na ww. podstronach będzie dokonywane przez Organizatora.

   

  AKCEPTACJA REGULAMINU

  1. Wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

  2. Akceptacja Regulaminu następuje przez wypełnienie i wysłanie formularza na Stronie internetowej Organizatora.

   

  OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

  1. Organizator uzależnia wzięcie udziału w Programie od podania przez Koordynatora danych osobowych i wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w Regulaminie.

  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: ul. Klarysewska 52C, 02-936 Warszawa; adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjakasisi.pl.

  3. Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.

  4. Organizator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.

   

   

  PRZERWY W DZIAŁANIU STRONY INTERNETOWEJ

  1. Organizator ma prawo do dokonywania okresowych konserwacji Strony internetowej Organizatora, w tym podstron udostępnionych Szkołom, co może skutkować ich czasową niedostępnością.

  2. Odpowiedzialność Organizatora za brak dostępu do Strony internetowej Organizatora, w tym podstron udostępnionych Szkołom, z przyczyn od niego niezależnych.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści publikowane przez Uczestników na udostępnionych Szkołom podstronach, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony internetowej Organizatora, jak również w przypadku zamieszczenia przez Uczestników treści niezgodnych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników na udostępnionych podstronach, jednakże zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich kroków w możliwie najkrótszym terminie celem usunięcia treści wymienionych w zdaniu poprzednim.

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

   

  Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.11.2016

  Partnerzy