CO MAMY W STATUCIE

https://www.fundacjakasisi.pl/sites/default/files/banner/16_co-mamy-w-statucie_za_male.jpg

Cele statutowe Fundacji:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej dla ludności z biedniejszych regionów Afryki.

 

2. Udzielanie pomocy społecznej, umożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb osobom i rodzinom pochodzącym z biedniejszych regionów Afryki.

 

3. Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin potrzebujących pochodzących z biedniejszych regionów Afryki oraz ich integracji ze środowiskiem i zapewniających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka

 

4. Organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród osób z biedniejszych regionów Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z Domu Dziecka w Kasisi w Zambii.

 

5. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane: organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy humanitarnej – bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród ludności z biedniejszych regionów Afryki.

 

6. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób z biedniejszych regionów Afryki.

 

7. Edukacja, oświata i wychowanie osób z biedniejszych regionów Afryki.

 

8. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

9. Krzewienie wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc, do których dostarczana jest pomoc.

 
Partnerzy