REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI KASISI

Regulamin

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Fundacja Kasisi – fundacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 1466266628, zwana dalej Fundacją, Organizatorem lub Administratorem; adres do korespondencji: ul. Klarysewska 52c, 02-936 Warszawa, adres poczty elektronicznej: [email protected]

2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część, określający zasady korzystania ze strony internetowej www.fundacjakasisi.pl oraz uczestnictwa w Programach: „Adoptuj z sercem“, „Zakupy dla Kasisi”, „Zorganizuj zbiórkę”, a także w akcji „Pilna Pomoc”.

3. Program – inicjatywa Fundacji służąca realizacji jej Celów Statutowych, w szczególności poprzez wspracie określonego w danym Programie kręgu osób potrzebujących pomocy.

4. Cele Statutowe – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na Stronie Internetowej Organizatora, https://fundacjakasisi.pl/fundacja/cele-statutowe/

5. Uczestnik Programu – osoby pełnoletnie, które wezmą udział w jednym z Programów oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także upoważnieni pracownicy osób prawnych / jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, którzy wezmą udział w jednym z Programów oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

6. Użytkownik – każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

7. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: www.fundacjakasisi.pl, zwana dalej Stroną Internetową Organizatora

8. Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest: 

a) dostarczanie Użytkownikowi informacji o działaniach Fundacji, 

b) uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Fundacji,

c) przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji. 

9. Konto Bankowe – rachunki bankowe Funacji prowadzone w Banku Santander Bank Polska S.A., na które należy dokonywać przelewów celem przekazania darowizny na realizację Celów Statutowych Fundacji zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

10. PayPal, PayU, Apple Pay, Google Pay – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.

11. Program Lojalnościowy „Serce za Serce“ – system przyznawania punktów oraz ich wymiany na nagrody materialne w zamian za wpłaty dokonane przez stronę internetową Organizatora w ramach Programu „Zakupy dla Kasisi“ oraz Programu ,,Zorganizuj Zbiórkę“.

12. Dom Dziecka Kasisi – placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kasisi w Zambii, prowadzona prez Siostry Służebniczki Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z polskiej Starej Wsi. 

13. Podopieczny/Podopieczni – wychowanek/wychowankowie Domu Dziecka w Kasisi, których opiekunem prawnym jest dyrektor Domu Dziecka Kasisi.

14. Polityka Prywatności – obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Seriwsu, także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów, dostępny pod adresem https://fundacjakasisi.pl/fundacja/polityka-prywatnosci/

15. Fundacja Dobra Fabryka – fundacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14,
04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000519542, o nadanym NIP: 9522131059, REGON: 147361669; adres do korespondencji: ul. Klarysewska 52c, 02-936 Warszawa, adres poczty elektronicznej: [email protected], zwana dalej Dobrą Fabryką.

§ 2 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Środki pieniężne uzyskane z prowadzonych przez Organizatora programów i akcji zostaną przekazane na Cele Statutowe Organizatora, w tym w szczególności zapewnienie funkcjonowania Domowi Dziecka Kasisi – poprzez pokrycie kosztów związanych m.in. z utrzymaniem podopiecznych, w tym z leczeniem (wraz z zapewnieniem odpowiednich usług medycznych oraz podstawowego sprzętu medycznego), edukacją (w Zambii oraz poza jej granicami), a także pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem istniejącej infrastruktury i jej rozbudową. 

2. Organizator Programów, w razie zaistnienia takiej potrzeby, zastrzega sobie prawo do przesunięcia środków finansowych uzyskanych z wpłat Uczestników na inne potrzeby, zgodnie z Celami Statutowymi Organizatora zamieszczonymi na Stronie Internetowej Organizatora. 

3. Każda wpłata środków pieniężnych na konto bankowe Fundacji w celu wsparcia jej działaności oraz jej Celów Statutowych stanowi darowiznę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145).

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zakłócenia w użytkowaniu Serwisu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich, bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających, bądź próbujących korzystać ze strony internetowej,

b) zablokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe,

c) przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników bądź systemów PayPal lub PayU, Apple Pay, Google Pay, jeżeli z powodu takich przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew lub zlecenie stałe.

5. Korzystanie z Serwisu oraz udział w Programach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 3

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 1466266628. 

2. Z Fundacją można się skontaktować pod adresem ul. Klarysewska 52c, 02-936 Warszawa lub telefonicznie pod numerem +48 533 365 505, a także za pośrednictwem powołanego przez nią Inspektora Ochrony Danych Osobowych ([email protected]).

3. Dane osobowe Uczestników danego Programu będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Programu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, prostowania lub żądania trwałego usunięcia przez Administratora, prawo do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności i wykorzystania plików cookies.

§ 4

INFORMACJE O PROGRAMIE ,,ADOPTUJ Z SERCEM”

1. Na potrzeby niniejszego Programu poniższych wyrażeń używa się w następujących znaczeniach:

a) Program Adoptuj z sercem – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej Programem, poprzez który jego Uczestnicy mogą dokonać Adopcji materialnej lub Adopcji duchowej przynajmniej jednego Podopiecznego. Podopieczni zostali przydzieleni do następujących grup wiekowych: Bejbiki (0-3 lata), Przedszkolaki (3-7 lat), Uczniowie (od 7 lat);

b) Adopcja duchowa – forma udziału w Programie, polegająca na zadeklarowaniu okresowej modlitwy w intencji Podopiecznego. W celu uczestnictwa w niej należy wypełnić formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Organizatora;

c) Adopcja materialna – forma udziału w Programie, polegająca na udzieleniu wsparcia finansowego poprzez wybór przynajmniej jednego Podopiecznego i dokonywanie comiesięcznych na koszty związane z utrzymaniem Domu Dziecka Kasisi. W celu uczestnictwa w niej należy wypełnić formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Organizatora oraz dokonać wpłaty na wskazane przez Organizatora konto bankowe lub za pomocą systemów PayPal, PayU, Apple Pay, Google Pay w sposób określony na Stronie Internetowej Organizatora oraz w niniejszym Regulaminie.

d) Profil Podopiecznego – zakładka na Stronie internetowej Organizatora, poprzez którą możliwy jest wybór i Adopcja materialna/uchowa Podopiecznego. Na Profilu Podopiecznego znajdują się także zdjęcia i aktualne informacje o Podopiecznym.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu poszczególnych form adopcji znajdują się na Stronie Internetowej Organizatora, w zakładce dotyczącej Programu.

3. Dotychczasowi uczestnicy, biorący udział w Programie „Adoptuj z sercem” na podstawie regulaminu z dnia 18 maja 2015 r. zostaną przeniesieni wraz z profilami swoich podopiecznych na Stronę Internetową Organizatora. O powyższym Organizator poinformuje drogą e-mailową. 

§ 5

INFORMACJE O PROGRAMIE ,,ZAKUPY DLA KASISI”

1. Na potrzeby niniejszego Programu poniższych wyrażeń używa się w następujących znaczeniach:

a) Program „Zakupy dla Kasisi“ – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej Programem, mający formę wirtualnego sklepu, poprzez który jego Uczestniczy dokonują nabycia Produktu;

b) Produkt – wirtualny produkt, nieposiadający materialnej wartości, którą nabywa Uczestnik Programu, 

c) Kategorie Produktów – pozczególne działy Programu: Zapełnij Spiżarnię, Zadbaj o Rozpieszczalnik, Zainwestuj w Naukę, Pomóż w Utrzymaniu Domu, Wesprzyj Oddział Ratunkowy, w których znajdują się przeznaczone dla nich wirtualne produkty.

d) Nabycie Produktu – darowizna dokonana przez Uczestnika Programu na rzecz Organizatora Programu, przekazana na cele określone w Regulaminie Programu. Nabycie Produktu nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za nabyte Produkty. Na wniosek uczestnika zostaje wystawione potwierdzene nabycia Produktu.

e) Potwierdzenie – elektroniczne potwierdzenie nabycia Produktu, które zostanie wysłane przez Organizatora Programu na wniosek Uczestnika Programu na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail po akceptacji Regulaminu oraz dokonaniu płatności.

2. Program skierowany jest do osób, które chcą wesprzeć finansowo Fundację i w tym celu nabędą Produkt za pośrednictwem systemów PayPal, PayU, Apple Pay, Google Pay w sposób określony na Stronie Internetowej Organizatora.

3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie nowych Produktów, a także zmiany lub usunięcia Produktów już istniejących. Każdorazowy wykaz Produktów będzie umieszczony na Stronie Internetowej Organizatora.

4. W Programie Lojalnościowym „Serce za Serce“ w ramach Programu ,,Zakupy dla Kasisi“ bierze udział każdy Uczestnik Programu, który dokonał wpłaty przez Stronę Internetową Organizatora za pomocą formularza transakcyjnego. Szczegółowe zasady Programu Lojalnościowego określone zostały w §7 niniejszego Regulaminu.

§ 6

INFORMACJE O PROGRAMIE ,,ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ

1. Program „Zorganizuj zbiórkę“ – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej Programem, polegający na zorganizowaniu zbiórki pieniędzy w ramach projektów: „Świętuj z nami“, „Ozłacamy Kasisi“ oraz dotyczący zbiórki pieniędzy na portalu społecznościowym Facebook. 

1.1. Projekt „Świętuj z nami“ – projekt, w ramach którego jego Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących opcji:

1.1.1. „Organizuję imprezę“ – opcja skierowana do osób, które w związku z planowaną przez siebie uroczystością (ślubu, urodzin, imienin, rocznicy, uroczystością rodzinną itp.) zdecydują się na przeprowadzenie wśród zaproszonych gości niepublicznej zbiórki pieniędzy, które przekażą jako darowiznę na Cele Statutowe Organizatora,

1.1.2. „Idę na imprezę“ – opcja skierowana do osób, które zdecydują się na przekazanie środków pieniężnych na Cele Statutowe Organizatora w ramach prezentu dla innej osoby. Poświadczeniem dokonania powyższej darowizny będzie Kartka z Życzeniami – prezent.

1.2.   Projekt „Ozłacamy Kasisi” – projekt skierowany do szkół, oparty na dwóch filarach,
tj. działaniach edukacyjnych na podstawie przygotowanych przez Fundację materiałów oraz na zorganizowaniu przez Uczestników projektu publicznej zbiórki pieniędzy na Cele Statutowe Organizatora, zwany dalej Projektem.

1.2.1. Na potrzeby niniejszego Projektu poniższych wyrażeń używa się w następujących znaczeniach:

a) Aneks – załącznik do Regulaminu dotyczący warunków i harmonogramu kolejnych edycji Projektu, stanowiący integralną część Regulaminu, który ma zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie;

b) Edycja – wersja projektu w danym roku szkolnym określona numerem porządkowym i hasłem przewodnim;

c) Koordynator – Uczestnik będący osobą pełnoletnią o pełnej zdolności do czynności prawnych, który należy do kadry zarządzającej, personelu dydaktycznego bądź jest pracownikiem Szkoły i który został wybrany do zgłoszenia Uczestników do wzięcia udziału w Projekcie;

d) Szkoły – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie;

e) Darczyńca – osoba dokonująca darowizny w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (U. 2019 poz. 1145) na wsparcie Projektu – z zastrzeżeniem, iż Darczyńcą może być również osoba spełniająca kryteria zdefiniowania jako Uczestnik Projektu –
w rozumieniu §6 1.2.1 f). Darczyńcy przekazują darowizny na wsparcie Projektu za pośrednictwem podstrony tej Szkoły, której sumę zebranych środków chcieliby powiększyć o wartość swojej darowizny.

f) Uczestnicy Projektu – uczniowie Szkół (w przypadku przedszkoli – uczniowie klasy „0”), a także kadra zarządzająca, personel dydaktyczny oraz pracownicy zatrudnieni w Szkołach, którzy zgłoszą swój udział w Projekcie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

1.2.2. Uczestnicy mogą brać udział w Projekcie:

a) jako Szkoła – wszyscy Uczestnicy z danej Szkoły;

b) jako grupa Uczestników – część Uczestników z danej Szkoły (np. klasa, dwie połączone klasy, itd.); z jednej Szkoły może zgłosić się kilka grup Uczestników.

1.2.3. Wybrany przez Uczestników z danej Szkoły Koordynator (w szczególności nauczyciel) dokonuje zgłoszenia udziału w sposób określony w punkcie poniżej.

1.2.4. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie internetowej Organizatora. Wypełnienie formularza wymaga w szczególności podania danych osobowych (imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz dane kontaktowe Szkoły) oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości przy dokonywaniu zgłoszenia należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem: [email protected].

1.2.5. Rekrutacja do projektu jest otwarta przez cały okres trwania projektu.

1.2.6. Organizator skontaktuje się z Koordynatorami, którzy dokonali rejestracji – według kolejności zgłoszeń.

1.2.7. Po zgłoszeniu udziału Koordynator otrzyma od Organizatora wiadomość na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i materiałami dydaktycznymi.

1.2.8. Projekt składa się z zadań, które opisuje Aneks dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.fundacjakasisi.pl/aneks/

1.2.9. Każda Szkoła/grupa Uczestników, która weźmie udział w Projekcie, będzie rywalizowała z innymi Szkołami/grupami Uczestników i zostanie umieszczona w Rankingu Szkół Złotych Serc na Stronie Internetowej Organizatora. Szkoły rywalizują w dwóch niezależnych kategoriach:

a) Skuteczność – kryterium decydującym o zwycięstwie jest ilość środków finansowych zebranych przez Szkołę i przekazanych na Cele Statutowe Organizatora;

b) Szybkość Działania – kryterium decydującym o zwycięstwie jest postęp w liczbie zrealizowanych zadań przez Szkołę.

1.2.10. Zbiórka do puszek odbywa się w ramach zbiórki publicznej zarejestrowanej pod numerem: 2015/1931/OR.

1.2.11. Wsparcie Projektu przez Darczyńców możliwe jest również poprzez przekazanie darowizny za pośrednictwem przelewu bezpośrednio na konto Fundacji lub za pośrednictwem płatności elektronicznych poprzez Stronę Internetową Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz postanowień paragrafu 10 Regulaminu. Darowizny przekazane w ten sposób na wsparcie projektu nie odbywają się w ramach zbiórki publicznej organizowanej przez Uczestników Projektu.

1.2.12. Wszelkie czynności związane z uczestnictwem Szkoły/grupy Uczestników z danej Szkoły w Projekcie należą do obowiązków Koordynatora. Koordynator jest zobowiązany w szczególności do prawidłowego przeprowadzenia zbiórki środków pieniężnych, a następnie do ich przekazania w formie przelewu na Konto Bankowe Organizatora.

1.2.13. Organizator udziela szczegółowych informacji Koordynatorowi w zakresie sposobu przeprowadzenia Projektu w Szkole, w szczególności przeprowadzenia i rozliczenia zbiórki środków pieniężnych, uzyskania koniecznych zgód i spełnienia innych wymogów związanych z udziałem w Projekcie.

1.2.14. Organizator zapewni każdej grupie Uczestników możliwość zamieszczania na specjalnej podstronie Strony Internetowej Organizatora relacji opisowych ze wszystkich działań prowadzonych w ramach udziału w Projekcie. Zamieszczenie dostarczonych przez Koordynatorów opisów na ww. podstronach będzie dokonywane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w publikowane na stronie treści celem korekty lub skrócenia tekstów, a także wykluczenia treści niezgodnych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

1.2.15. Organizator ma prawo do dokonywania okresowych konserwacji Strony Internetowej Organizatora, w tym podstron udostępnionych Szkołom, co może skutkować ich czasową niedostępnością.

1.3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w projektach „Świętuj z nami” oraz „Ozłacamy Kasisi”, znajdują się na Stronie Internetowej Organizatora, w zakładce Zorganizuj Zbiórkę. Dodatkowo przebieg kolejnych edycji projektu „Ozłacamy Kasisi” opisany jest w Aneksie projektu, udostępniony na stronie projektu oraz w Formularzu Zgłoszeniowym do udziału w projekcie.

1.4. Zbiórki na portalu społecznościowym Facebook

1.4.1. Na Facebooku można utworzyć zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji w celu udzielenia jej wsparcia finansowego i pomocy w realizacji Celów Statutowych.

1.4.2. „Administratorem danych użytkownika portalu Facebook, który utworzy zbiórkę na rzec Fundacji na portalu Facebook, w dalszym ciągu pozostaje Facebook Inc.

1.4.3. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Inc.  znajdują się w Polityce Prywatności portalu społecznościowego Facebook, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

1.4.4 . Regulamin tworzenia zbiórek pieniędzy oraz informacje o tworzeniu zbiórek pieniędzy, przekazywaniu datków i zachęcaniu znajomych do przekazywania datków przy użyciu portalu społecznościowego Facebook dostępne są na stronie internetowej portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/help/1409509059114623/?helpref=hc_fnav

1.4.5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie zbiórki oraz treści umieszczone przez osobę zakładającą zbiórkę na portalu Facebook.

§ 7

ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „SERCE ZA SERCE“ W RAMACH PROGRAMU ,,ZAKUPY DLA KASISI” ORAZ ,,ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ“

1. Program Lojalnościowy „Serce za Serce“ dotyczy Programu ,,Zakupy dla Kasisi“ oraz Programu ,,Zorganizuj Zbiórkę“. Bierze w nim udział każdy Uczestnik, który w ramach Programu ,,Zakupy dla Kasisi“ dokonał wpłaty przez Serwis Organizatora za pomocą formularza transakcyjnego lub w ramach programu ,,Zorganizuj Zbiórkę“ założył zbiórkę na portalu społecznościowym Facebook na rzecz Celów Statutowych Fundacji.

2. Pieniądze przekazane przez Uczestnika Programu Lojalnościowego, przeliczane są automatycznie na punkty, tj. serduszka, według następujących zasad:

a) każde 1 zł wydane w programie „Zakupy dla Kasisi” to 1 serduszko,

b) założenie zbiórki na portalu społecznościowym Facebook to 10 serduszek. Uczestnik Programu Lojalnościowego winien poinformować Organizatora o założonej zbiórce poprzez wysłanie e-maila na następujący adres: [email protected]

3. Uczestnik Programu Lojalnościowego może samodzielnie dokonać wymiany serduszek na nagrody rzeczowe w zakładce „Moje Zebrane Serca“ na Stronie Internetowej Organizatora.

4. Uczestnik Programu Lojalnościowego nie może przekazywać zebranych przez siebie serduszek innemu Uczestnikowi.

5. Serduszka nie podlegają wymianie na pieniądze. Promocje nie łączą się.

§ 8

 INFORMACJE O AKCJI „PILNA POMOC”   

1. Akcja „Pilna Pomoc” – akcja mająca na celu umożliwienie Organizatorowi zebranie środków pieniężnych na rzecz pilnych potrzeb, realizowanych w ramach Celów Statutowych Fundacji.

2. Cel bieżącej akcji „Pilna Pomoc” opisany jest w oknie wyświetlającym się po naciśnięciu ikony serduszka, znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu na Stronie Internetowej Organizatora. 

§ 9

PODARUJ 1%

1. Fundacja Kasisi posiada status organizacji pożytku publicznego. Osoby wspierające Fundację mają możliwość przekazania 1% podatku dochodowego w celu udzielenia wsparcia finansowego Fundacji na rzecz realizacji jej Celów Statutowych.

2. Szczegółowa instrukcja przekazania 1% podatku dochodowego dostępna jest w zakładce „Podaruj 1%” na Stronie Internetowej Fundacji.

§ 10

 PRZEKAZYWANIE PŁATNOŚCI ORAZ DAROWIZN 

1. Przekazanie darowizny może nastąpić jednorazowo lub Użytkownik Serwisu może zdecydować się na regularne wspieranie działań Fundacji (zwane dalej ,,darowizną cykliczną”).

2. Przekazanie darowizny może zostać dokonane poprzez stronę internetową Fundacji. W celu dokonania darowizny należy kliknąć w zakładkę „Chcę pomóc” i wskazać cel darowizny, wybrać jeden ze sposobów przekazania darowizny (PayPal, PayU, Apple Pay lub Google Pay), podać dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) i wysokość darowizny pieniężnej, a następnie postępować według wskazówek PayPal, PayU, Apple Pay lub Google Pay. 

3. Przekazywanie darowizn online na rzecz działań statutowych Fundacji jest możliwe również w formie przelewu tradycyjnego lub zlecenia stałego. 

4. Fundacja Kasisi posiada status organizacji pożytku publicznego. Wobec tego przekazanie darowizny na Cele Statutowe Fundacji umożliwia uwzględnienie tego faktu przy rozliczaniu podatku w danym roku podatkowym.

5. Użytkownik, decydując się na przekazanie darowizny cyklicznej oraz wybierając wsparcie określonego programu opisanego w niniejszym Regulaminie, wyraża zgodę na to, by Operator Płatności (PayPal, PayU, Apple Pay lub Google Pay, dalej zwany jako ,,Operator Płatności“) cyklicznie, comiesięcznie pobierał z karty płatniczej kwotę pieniężną w wysokości zadeklarowanej w formularzu.

6. Użytkownik w ramach darowizny cyklicznej ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (pośredniczącego w dokonaniu płatności, udostępniającego narzędzie Token – wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Organizatora.

7. Po wybraniu opcji „darowizna cykliczna“ Użytkownik Serwisu podaje wymagane dane (kwota comiesięcznej wpłaty, imię, nazwisko, data ważności i rodzaj karty oraz opcjonalnie nr tel.).

8. Użytkownik może w każdej chwili może odwołać założoną darowiznę cykliczną poprzez kontakt e-mailowy spod adresem [email protected]

9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania płatności poprzez kontakt e-mailowy pod adresem [email protected] 

10. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz zasad przetwarzania danych osobowych podanych podczas dokonywania płatności, w tym dane dotyczące Administratora danych osobowych, obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych określają regulaminy dostępne na stronie www.payu.pl, www.paypal.com.pl, w odniesieniu do Google Pay informacje dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz w odniesieniu do  Apple Pay informacje  pod adresem https://support.apple.com/pl-pl/HT203027, z którymi Użytkownik powinien zapoznać  się przed rozpoczęciem płatności.

§ 11

 NEWSLETTER

1. Newsletter Fundacji Kasisi prowadzony jest wspólnie z Dobrą Frabyką. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności obu Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na Stronie Internetowej Organizatora oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link „Jeśli nie możesz się wypisać”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.

4. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika dostępne są w zakładce „Polityka i prywatności”.

§ 12

PRAWA AUTORSKIE

1. Zawartość Strony Internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m.in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych w Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych itp.).

3. Żaden element Serwisu nie może być bez zgody Administratora kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące do przechowywania danych. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w Regulaminie.

4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych w Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

§ 13

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie Internetowej Serwisu, były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.

2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji prawidłowości, aktualności i stałej dostępności Serwisu.

3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone w Serwisie.

4. Wymiana informacji, zaleceń lub porad między Uczestnikiem oraz Administratorem odbywa się za pośrednictwem komunikacji indywidualnej, tj. na adres e-mailowy wskazany przez Użytkownika.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacji, a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.

6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§ 14

WARUNKI TECHNICZNE

1. Korzystanie ze Strony Internetowej Organizatora wymaga:

a) przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0, Safari lub innej o podobnych właściwościach;

b) adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Programach;

c) rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli;

d) włączonej obsługi „cookies”.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą
w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie Internetowej Serwisu. Jednocześnie Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Regulaminu oraz wysłanie wiadomości e-mailowej Użytkownikom, którzy wypełnili formularz lub wypełnili formularz i przekazali darowiznę, wskazując swój adres e-mail.

2. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

3. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki ochrony prywatności w ramach Serwisu, mogą skontaktować się z Administratorem Serwisu, pisząc na adres [email protected]

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145), przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 lutego 2021 r.

Pobierz poprzedni regulamin obowiązujący w okresie 27.11.2019 r. – 14.02.2021 r.

Bądź z nami w kontakcie!

Newsletter

Niezwykłe relacje i zdjęcia, ciekawostki o tym, jak zmienia się Kasisi, co dzieje się wokół naszych projektów i w siostrzanej fundacji – Dobrej Fabryce. Dołącz już teraz, a nie przeoczysz żadnego ważnego wydarzenia.

Pilna pomoc potrzebna

Fundusz im. Christophera Sakali

Chcemy, by to zło, jakie wpadło znienacka do życia naszego Domu, wywołało reakcję w postaci czynnego dobra. Założyliśmy Fundusz im. Christophera Sakali. Z jego pomocą wspieramy chorych, w tym dzieci na oddziale onkologicznym szpitala w Lusace.

 

uzbieranych:
8 389 zł
potrzebujemy:
10 000 zł