POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Polityka Prywatności i wykorzystania plików Cookies ma na celu poinformowanie gości odwiedzających naszą stronę internetową o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisu pod adresem: www.fundacjakasisi.pl (dalej zwany „Serwisem”), a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, jest „Użytkownikiem”.

1.2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.

1.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Kasisi (zwana dalej „Fundacją”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, numer KRS: 0000457951.

1.4. Z Fundacją możesz skontaktować się z pisząc na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer: + 48 533 365 505. Możesz również skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem powołanego przez nią Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: [email protected]

2. ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH

2.1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).

2.2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie (np. przesłanie formularza z zapytaniem, subskrypcja newslettera, uzyskanie dostępu do usługi: panel dla sklepów, rejestracje w panelu użytkownika, składanie zamówień i dokonywanie wpłat). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. wysyłka newslettera, kontakt z Użytkownikami, obsługa zamówień złożonych w Serwisie, cele księgowe, cele statystyczne).

2.3. Fundacja dla realizacji usług w Serwisie zbiera następujące dane:

a) imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),

b) adres, numer telefonu,

c) adres e-mail,

przy czym zakres zbieranych danych różni się w zależności od usługi wybranej przez Użytkownika.

2.4. Ponadto podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Fundację automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.

2.5. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

2.6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców, jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe oraz Fundacji Dobra Fabryka.

2.7. Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Fundacja zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Fundację i w jaki sposób,

b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne,

c) usunięcia swoich danych osobowych,

d) przenoszenia danych,

e) ograniczenia przetwarzania,

f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

g) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Fundacją lub Inspektorem ochrony danych osobowych,

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób, w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe, narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

3.2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Fundacją lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

4. NEWSLETTER

4.1. Newsletter Fundacji Dobra Fabryka i Fundacji Kasisi jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności „Fundacji Kasisi” i „Fundacji Dobra Fabryka”, które są powiązane ze sobą na podstawie umów o współpracy oraz umowy powierzenia danych. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail co najmniej raz w miesiącu na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.2. Aby zasubskrybować́ newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.fundacjakasisi.pl oraz wyrazić́ zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o działaniach obu Fundacji.

4.3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera, a jego dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

5. PLIKI COOKIES

5.1. Podczas odwiedzania naszego Serwisu na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym zapisywane są małe pliki tekstowe zwane Cookies, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności Użytkownika. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

a) WŁASNE:

Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w komputerze/urządzeniu mobilnym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu.

Blokada plików Cookies sesyjnych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisu, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów.

b) PODMIOTÓW TRZECICH:

Cookies statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których Użytkownik trafił na stronę Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Są to pliki Google Inc. (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs…

Blokada plików Cookies statystycznych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisu. Czas przechowywania plików Cookies jest wskazany pod w/w linkiem.

5.2. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym każdy Użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera/urządzenia mobilnego poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. ZABEZPIECZENIE DANYCH

6.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.2. Fundacja zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji celów statutowych Fundacji. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:

a) uzyskamy wyraźną zgodę od osób, których one dotyczą, 

b) obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.

6.3. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.4. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Fundacja zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

6.5. W Serwisie pojawiają się linki do innych stron internetowych (np. PayPal, PayU, Apple Pay, Google Pay, Facebook, YouTube, Instagram). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Fundacji. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwisy oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.2. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu dla własnych celów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw dotyczących zarejestrowanych znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików Cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

8.2 Fundacja ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików Cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików Cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

8.3 Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

8.4 Fundacja w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

8.5 Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Fundację polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu mogą skontaktować się z Fundacją lub Inspektorem Ochrony Danych. 

Bądź z nami w kontakcie!

Newsletter

Niezwykłe relacje i zdjęcia, ciekawostki o tym, jak zmienia się Kasisi, co dzieje się wokół naszych projektów i w siostrzanej fundacji – Dobrej Fabryce. Dołącz już teraz, a nie przeoczysz żadnego ważnego wydarzenia.

Pilna pomoc potrzebna

Fundusz im. Christophera Sakali

Chcemy, by to zło, jakie wpadło znienacka do życia naszego Domu, wywołało reakcję w postaci czynnego dobra. Założyliśmy Fundusz im. Christophera Sakali. Z jego pomocą wspieramy chorych, w tym dzieci na oddziale onkologicznym szpitala w Lusace.

 

uzbieranych:
8 426 zł
potrzebujemy:
10 000 zł