• Zmiana Regulaminu projektu Spiżarnia dla Kasisi

  Szanowni Państwo, informujemy, że zmianie ulega regulamin projektu Spiżarnia dla Kasisi. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, który wchodzi w życie z dniem 24.05.2017r. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: [email protected]

   

  1. WSTĘP
  1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich działa program lojalnościowy „Dla każdego coś dobrego” organizowany i zarządzany przez Fundację „Kasisi”.
   

  2. DEFINICJE
  2.1. Program – program lojalnościowy „Dla każdego coś dobrego”.
  2.2. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania z Programu.
  2.3. Organizator – Fundacja „Kasisi” mająca swoją siedzibę w Warszawie, ul. Pomiechowska 47/14, kod pocztowy: 04-694.
  2.4. Sierociniec w Kasisi – placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kasisi w Zambii prowadzona przez Siostry Służebniczki Maryi Niepokalanej z polskiej Starej Wsi
  2.5. Projekt – projekt Organizatora: „Spiżarnia dla Kasisi”, pozwalający lepiej zbilansować posiłki dzieci mieszkających w Sierocińcu w Kasisi i dopasować je do ich potrzeb rozwojowych.
  2.6. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która wspiera finansowo Projekt.
  2.7. Strona Internetowa - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.fundacjakasisi.pl.
  2.8. Nagrody - produkty wymienione i opisane jako nagrody na Stronie Internetowej na podstronie „Dla każdego coś dobrego – program lojalnościowy”.
  2.9. Statusy – kolejne stopnie osiągane przez Uczestników, odzwierciedlające ich wkład w działanie Organizatora.
  2.10. Big Five – skierowana do Uczestników oferta specjalna polegająca na rezy-gnacji z wymiany punktów na Nagrody i wybraniu możliwości ich długofalowego zbierania w celu uzyskania kolejnych Statusów.

  3. UCZESTNICY
  3.1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie następuje poprzez zaznaczenie pola: „Chcę uczestniczyć/uczestniczę w programie lojalnościowym „Dla każdego coś dobrego” w formularzu wpłat dostępnym na Stronie Internetowej na pod-stronie „Spiżarnia dla Kasisi”.
  3.2. W ramach Programu raz w tygodniu do Uczestników zostaje wysłana wia-domość e-mail z informacją dotyczącą liczby posiadanych punktów oraz puli dostępnych nagród.
  3.3. Z uczestnictwa w Programie można zrezygnować w każdej chwili wysyłając  stosowne, podpisane imieniem i nazwiskiem oświadczenie  na adres: [email protected].

  4. NAGRODY
  4.1. Lista dostępnych Nagród oraz informacja o liczbie punktów, za jaką można otrzymać poszczególne Nagrody dostępne są w formie galerii na Stronie Internetowej na podstronie „Dla każdego coś dobrego – program lojanościowy”.
  4.2. Organizator dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na Stronie Internetowej oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Nagród nie były dostępne, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestnika o zaistniałej sytuacji drogą mailową.

  5. ZASADY ZBIERANIA PUNKTÓW
  5.1. Punkty przyznawane są w zamian za dokonanie wpłat na Projekt.
  5.2. Aby punkty odpowiadające kolejnym wpłatom były prawidłowo doliczane do puli punktów zebranych przez Uczestnika,  powinien on zaznaczyć w formularzu wpłat dostępnym na stronie internetowej Organizatora pole: „Chcę uczestniczyć/uczestniczę w programie lojalnościowym „Dla każdego coś dobrego”.
  5.3. Za każdą złotówkę przekazaną na Projekt Uczestnik otrzymuje 10 punktów.
  5.4. Pierwsza wpłata na Projekt jest promowana bonusowymi 500 punktami.
  5.5. Jeśli Uczestnik dokona przelewu w kwocie co najmniej 50 zł, przed upływem siedmiu dni od poprzedniej wpłaty, punkty za transakcję naliczane są podwójnie.
  5.6. Jeśli Uczestnik dokona w ciągu miesiąca czterech wpłat na łączną kwotę przynajmniej 50 zł, otrzymuje dodatkowo 400 punktów.
  5.7. Jeśli Uczestnik dokona przelewu dokładnie tego samego dnia co miesiąc wcześniej, np. poprzez zlecenie przelewu stałego, na kwotę co najmniej 50 zł, otrzymuje raz w miesiącu dodatkowo 500 punktów.
  5.8. W ramach Programu organizowane są przez Organizację „Dni bonusów”, w które kwoty pieniężne przekazane na Projekt punktowane będą podwójnie. Informacje o „Dniach bonusów” zamieszczane będą na Stronie Internetowej oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook, pod adresem: www.facebook.com/fundacjakasisi. Podwójne punktowanie dotyczy tylko punktów zdobytych na mocy ust. 5.3.
  5.9. Uczestnik nie może przekazywać zebranych przez siebie punktów innemu Uczestnikowi.
  5.10. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
  5.11 Promocje nie łączą się. 

  6. STAN KONTA PUNKTOWEGO
  6.1. Przyznane punkty są przypisane Uczestnikowi dokonującemu wpłaty na rzecz Projektu.
  6.2. Każdorazowo po dokonaniu wpłaty na Projekt Uczestnik otrzyma specjalny e-mail z  podziękowaniem oraz informacją ile punktów w Programie odpowiada przekazanej właśnie kwocie pieniężnej.
  6.3. Punkty zostaną doliczone do puli punktów zebranych przez Uczestnika z chwilą, gdy pieniądze wpłyną na konto Organizatora (przy przelewach tradycyjnych – na poczcie, w banku – może to potrwać kilka dni).

  7.WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY
  7.1. Punkty można wymienić na Nagrody lub na Statusy.
  7.2. Zamówienie na wybraną Nagrodę albo Status należy zgłosić za pośrednictwem „Formularza zamówienia” dostępnego na Stronie Internetowej.
  7.3. „Formularz zamówienia” należy wypełnić, podając wymagane dane osobowe, liczbę punktów, które chce się wymienić oraz wskazując wybraną przez siebie Nagrodę albo Status.
  7.4. Dostawa Nagrody następuje na adres wskazany w „Formularzu zamówienia” w terminie nie dłuższym niż 30 dni. O dokładnym terminie dostawy Uczestnik będzie poinformowany drogą mailową.
  7.5. Koszt przesyłki na terenie Polski pokrywa Organizator.
  7.6. Punkty wymienione na Nagrody lub Statusy zostaną odjęte z konta Uczestnika automatycznie.

  8. BIG FIVE
  8.1. Wyrażając chęć udziału w Big Five, Uczestnik decyduje się na rezygnację z wymiany punktów na Nagrody i ich wymianę wyłącznie na Statusy.
  8.2. Po przekroczeniu wymaganej do osiągnięcia Statusu liczby punktów pozostałe przechodzą na poczet wyższego Statusu.
  8.3. Możliwymi do uzyskania Statusami są:
  8.3.1. Lampart - po zdobyciu przez Uczestnika 20.000 
  8.3.2. Nosorożec czarny - zdobycie kolejnych 20.000 punktów przez Uczestnika, który ma już Status Lamparta.
  8.3.3. Bawół afrykański - zdobycie kolejnych 20.000 punktów przez Uczestnika, który ma już Status Nosorożca czarnego.
  8.3.4. Słoń afrykański - zdobycie kolejnych 20.000 punktów przez Uczestnika, który ma już Status Bawoła afrykańskiego.
  8.3.5. Lew - przejście przez Uczestnika wszystkich poziomów Statusu w czasie krótszym niż 18 miesięcy.
  8.4. Po osiągnięciu każdego ze Statusów Użytkownik dołącza  do grona Przyjaciół Kasisi. Lista przyjaciół jest opublikowana na Stronie Internetowej.
  8.5. Opublikowanie wizerunku Przyjaciela Kasisi na Stronie Internetowej wymaga jego zgody.
  8.6. Po osiągnięciu kolejnych poziomów Statusów oprócz zaszczytnego członko-stwa w Big Five oraz swojego miejsca w galerii Przyjaciół Kasisi, na Uczestników czekają również nagrody niespodzianki przygotowane przez Organizatora.
  8.7. Status ważny jest przez kolejny kwartał liczony od jego uzyskania.
  8.8. Aby przedłużyć Status na kolejny kwartał należy zebrać co najmniej 1000 punktów.
  8.9. Posiadacz Statusu Lwa jest uprawniony do objęcia imiennego patronatu nad pokojem dziecięcym w Sierocińcu w Kasisi.
  8.10. Status Lwa jest ważny przez rok od momentu jego uzyskania.
  8.11. Aby przedłużyć Status Lwa w ciągu kolejnego roku po jego uzyskaniu należy zebrać co najmniej 80 000 punktów.
  8.12.Posiadacza Statusu Lwa nie dotyczą uregulowania punktów 7.5 i 7.6.

  9. REKLAMACJE
  9.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Fundacja Kasisi, ul. Klarysewska 52c, 02-936 Warszawa lub na jego adres e-mail:[email protected] .
  9.2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Uczestnika składającego reklamację oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
  9.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia w trybie określonym w pkt. 9.1.
  9.4. Uczestnik o efekcie reklamacji zostanie powiadomiony pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od złożenia przez niego reklamacji.

  10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  10.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  10.2. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji Programu to: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu innego niż osoba fizyczna, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.
  10.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.
  10.4. Dane osobowe Uczestników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024).

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1. Organizator może dokonać zmian w Regulaminie, przy czym zmiana doko-nywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie Internetowej z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na Stronie Internetowej na 14 dni przed zamieszczeniem zmian oraz ponadto Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach mailowo. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Uczestników.
  11.2. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zm.).
  11.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2017r.

   

   

   

  Partnerzy